Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 203

Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 207

Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 207

Gazetka "Śmiało!"

Język

1. Omów, jaką funkcję pełni indywidualizacja językowa w kreacji wybranych bohaterów literackich.

2. Rola funkcji impresywnej języka w tekstach literackich i publicystycznych. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.

3. Jakie błędy językowe najczęściej zauważasz w swoim środowisku? Wskaż przykłady i określ mechanizm ich powstawania.

4. Na przykładzie listów prywatnych z dwu wybranych epok wykaż różnorodność środków językowych kształtujących wypowiedź epistolarną.

5. Zbadaj na wybranych przykładach sposób doboru nazwisk, przydomków literackich i filmowych.

6. Styl makaroniczny w literaturze staropolskiej i jego uwarunkowania kulturowe. Omów na wybranych przykładach.

7. Poetyka tytułów prasowych - dokonaj analizy na podstawie wybranych przez Ciebie przykładów.

8. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Omów problem i oceń zasadność zapożyczeń.

9. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe.

10. Zbadaj język i styl Twojego ulubionego publicysty (pisarza).

11. Funkcje gry językowej w kabarecie. Rozważ na wybranych przykładach.

12. Historyczna zmienność znaczeń, zabarwień uczuciowych i funkcji wyrazów. Dokonaj konfrontacji języka poezji Jana Kochanowskiego z polszczyzną współczesną.

13. Zbadaj język Twoich dziadków, rodziców i rówieśników. Porównaj i wyciągnij wnioski.

14. Dokonując analizy języka gwary uczniowskiej, omów najważniejsze cechy tej odmiany polszczyzny.

15. Na przykładzie różnych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji perswazyjnej.

16. Wskaż i omów na wybranych przykładach komizm słowny i sposoby jego realizacji w poezji Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

17. Ekspresja i impresja - analizując celowo zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.

18. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów.

19. Język twoich rówieśników - scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.

20. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

21. Przedstaw i omów funkcje neologizmów w wybranych wierszach Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima i Mirona Białoszewskiego.

22. Omów funkcje stylizacji archaicznej w wybranych powieściach historycznych.

23. Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów określ funkcje języka potocznego w literaturze współczesnej.

24. Na wybranych przykładach piosenek współczesnych ukaż różne rodzaje i funkcje stylizacji gwarowej.

25. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich na wybranych przykładach.

26. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

27. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

28. Dokonując analizy języka tekstów piosenek rapowych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.

29. Język w domu, w urzędzie i w szkole - czy to ten sam język polski? Zanalizuj przykłady odmian współczesnej polszczyzny.

30. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Związki literatury

 1. Scharakteryzuj motyw rozstania w literaturze i sztuce. Omów jego znaczeniewybranych dziełach kultury.
 2. Symboliczne obrazy w liryce i malarstwie. Określ funkcje zastosowanych symboliwybranych dziełach malarskich i utworach literackich.
 3. Literacka awangarda początku XX w. i jej związki z malarstwem, teatrem i filmem. Omów na wybranych przykładach.
 4. „Ku pokrzepieniu serc...”. Odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij, jak ową ideę realizowała sztuka XIX wieku.
 5. Historia jako temat w literaturze i malarstwie. Omów sposoby wykorzystania odwołań historycznych i określ ich funkcje w wybranych dziełach.
 6. Nauczyciel jako bohater literacki i filmowy. Scharakteryzuj i porównaj sposoby prezentacji wybranych postaci.
 7. Bitwa jako temat literacki, malarski i filmowy. Analizując wybrane dzieła, omów funkcje scen batalistycznych oraz wskaż, jakimi środkami artystycznymi posługują się twórcyukazywaniu walki.
 8. Warszawa Bolesława Prusa i Aleksandra Gierymskiego. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji stolicy odwołując się do wybranych dzieł obu twórców.
 9. Oceń funkcję stołu w procesie integracji rodziny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich, filmowych i teatralnych.
 10. Negatywny bohater, czarny charakter. Omów sposoby i cele kreowania takich postaciwybranych dziełach literackich i filmowych.
 11. Zaprezentuj krytyczne stanowisko widza – odbiorcy tekstów kultury – wobec ekranizacji literatury polskiej i obcej.
 12. Twórczość artystyczna więźniów obozów koncentracyjnych jako memento dla przyszłych pokoleń. Dokonaj analizy tematu, wykorzystując wybrane przykłady.
 13. Pieta, Mater Dolorosa jako motyw literacki, malarski i rzeźbiarski. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych dziełach kultury.
 14. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice w ujęciu tematu przez obu twórców.
 15. Porównaj artystyczne interpretacje motywu powstań narodowych w literaturze, malarstwie i filmie.
 16. Przedstaw współczesne interpretacje dramatów antycznych, romantycznych lub modernistycznych. Na wybranych przykładach dokonaj interpretacji porównawczej literackiego oryginału z artystyczną wizją współczesnego reżysera i scenografa.
 17. Motyw wojny w literaturze i filmie. Omów sposoby jego funkcjonowania widziane z perspektywy autora, bohatera i reżysera.
 18. Różne oblicza ascezy w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
 19. Motywy Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy – Tetmajera i malarstwie Jacka Malczewskiego. Odwołując się do wybranych dzieł obu twórców, przedstaw sposoby ich realizacji.
 20. Motyw pojednania. Przedstaw go, analizując porównawczo dzieła literackie z wybranymi realizacjami filmowymi.
 21. Portret Sarmaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołując się do wybranych przykładów, zwróć uwagę na sposoby prezentacji postaci i określ ich funkcje.
 22. Motyw burzy w literaturze i i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
 23. Wizerunek świętych w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
 24. Elementy brzydoty jako środek artystycznego wyrazu wykorzystywany w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska, odwołując się do wybranych przykładów.
 25. Poetyka socrealizmu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jej charakterystyczne cechy, odwołując się do wybranych przykładów.
 26. Obraz Śląska w literaturze i filmach Kazimierza Kutza. Omów temat na wybranych przykładach, zwracając uwagę na różne sposoby jego artystycznego ujęcia.
 27. Omów wpływ wydarzeń politycznych w naszym kraju na literaturę i sztukę polską po 1945 roku. Zaprezentuj różne sposoby ich artystycznego ujęcia na wybranych przykładach.
 28. Postać lekarza w literaturze i filmie. Scharakteryzuj postawy bohaterów, zwracając uwagę na różnorodność ich kreacji.
 29. Motyw cierpienia w literaturze i malarstwie. Przedstaw i porównaj wybrane realizacje.
 30. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni. Omów sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i filmowych.
 31. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu wampira w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.
 32. Moda i strój jako odzwierciedlenie ducha epoki i osobowości człowieka. Omów na podstawie wybranych dzieł z literatury i i innych dziedzin sztuki.
 33. Władcy w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby przedstawiania postaci na wybranych przykładach.
 34. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów literackich i filmowych.
 35. Kraków inspiracją dla twórców młodopolskich. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów dzieł z różnych dziedzin sztuki.

 

Literatura

 1. Przedstaw reinterpretację motywów biblijnych i mitologicznych na wybranych przykładach utworów literackich różnych epok.
 2. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów różne sposoby ujmowania tematyki macierzyństwa.
 3. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji. Zanalizuj różne obrazy miasta przedstawione w utworach literackich.
 4. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związki między życiem artysty a jego twórczością.
 5. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna. Omów sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy wybranych utworów różnych epok.
 6. Wizerunek Rosjanina w literaturze polskiej i obcej. Porównaj różne ujęcia portretu Rosjanina, odwołując się do utworów z różnych epok.
 7. Omów pojęcie „pokolenie literackie”, odwołując się do przykładów z literatury polskiej po 1939 roku.
 8. Wesele i ślub w literaturze polskiej. Omów różne znaczenia tego motywu na wybranych przykładach.
 9. Oblicza starości. Odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok, zaprezentuj różnorodność kreacji bohaterów przeżywających swoją starość.
 10. Archetypy ludzkich postaw i losów w twórczości Paulo Coelho. Zaprezentuj wybranych bohaterów utworów i oceń, czy ich losy stanowią źródło wiedzy o życiu.
 11. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
 12. Kariera jako motyw literacki. Wykorzystując odpowiednie utwory, zaprezentuj przebieg kariery wybranych bohaterów i jej wpływ na ich osobowość.
 13. Bohaterowie prozy XIX i XX wieku w walce o ,,naprawę świata”. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów, zwracając uwagę na wartości, jakimi się kierowali.
 14. Czy upadek oznacza porażkę? Zaprezentuj sylwetki bohaterów literackich, których losy wyrażają odpowiedź na to pytanie.
 15. Postacie lekarzy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów wybranych utworów.
 16. Od ,,Iliady” do ,,Pana Tadeusza”. Przedstaw ewolucję eposu na przestrzeni wieków.
 17. Prześledź i uzasadnij metamorfozy bohaterów, nie tylko romantycznych, na przykładach dowolnie wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej, polskiej i powszechnej.
 18. Omów motyw ,,ars poetica” w wybranych utworach literackich. Wskaż różnicepojmowaniu roli poezji przez wybranych twórców.
 19. Poezja Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego wyrazem realizacji założeń poetyki barokowej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 20. Moralistyczny charakter poezji Zbigniewa Herberta . Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poety.
 21. Zjawy, duchy, wizje i ich funkcje w wybranych utworach. Omawiając temat, dokonaj analizy utworów.
 22. Przedstaw motyw małżeństwa w wybranych utworach literackich, czyniąc go kluczem do interpretacji dzieła.
 23. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów.
 24. Różne kreacje idealistów. Porównaj wizerunki idealistów i ukaż ich związek z duchem czasów, w których żyli.
 25. Wytłumacz lęki egzystencjalne człowieka jako bohatera lub podmiotu lirycznegowybranych dziełach różnych epok.
 26. Omów konflikt między artystą i społeczeństwem, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok literackich.
 27. Polacy we fraszce, satyrze i bajce. Na podstawie wybranych utworów przedstaw sposoby kreowania ich portretów.
 28. Postacie tyranów we współczesnej literaturze pięknej i literaturze faktu. Przedstaw na wybranych przykładach.
 29. Portret Niemca – okupanta w literaturze. Zaprezentuj różne kreacje bohaterów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 30. Dokumentaryzm i parabola w literaturze współczesnej. Na wybranych przykładach omów dwa odmienne sposoby przedstawiania świata.
 31. Postacie wielkich władców i sposoby ich kreowania. Omów, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 32. Odwołując się do wybranych utworów, omów różne sposoby ujmowania tematyki łagrowej i lagrowej w literaturze polskiej oraz obcej.
 33. Literackie wizerunki polskiej szlachty. Wybierz kilka przykładów z różnych epok, przeanalizuj je i dokonaj porównania.
 34. Przedstaw motyw młodości w wybranych utworach literackich, czyniąc go kluczem do interpretacji dzieła.
 35. Kaskaderzy literatury o sobie i swojej twórczości. Przedstaw sylwetkę i dokonania artystyczne wybranego twórcy.

 

 

 

Poradnik

 

Droga młodzieży,

tutaj znajdziecie porady, jak przygotować się do tworzenia bibliografii zalącznikowych. Ta instrukcja będzie Wam pomocna przy pisaniu referatów czy prac semestralnych. Poznacie podstawowe pojęcia bibliograficzne, opisy bibliograficzne różnych dokumentów oraz przykładową bibliografię. Wszak wszyscy szanujemy prawa autorskie!

Bibliografia załącznikowa - normalizacja

Bibliografia załącznikowa - to wykaz źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy, uporządkowany najczęściej alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu pracy.

Numer ISBN (International Standard Book Number) - międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy i książce (dziesięciocyfrowy, od 1 stycznia 2007 trzynastocyfrowy).

Uwagi:

 1. Norma dopuszcza skracanie zbyt długiego tytułu (pierwsze wyrazy muszą być podane, wyrazy pominięte zaznacza się wielokropkiem), podawanie inicjałów imienia autora, jeśli nie utrudni to jego identyfikacji, można skracać typowe wyrazy i wyrażenia (np. s. - strona, uzup. - uzupełnione, itp. zgodnie z normą ISO 832).
 2. Tytuły książek podaje się bez cydzysłowów. Może on wystąpić tylko w wypadku tytułu czasopisma.
 3. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie się pomija, natomiast każde kolejne jest elementem obowiązkowym opisu.
 4. Poszczególne strefy opisu oddziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (np. kropka, przecinek, średnik). Wybrany znak należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach bibliograficznych.
 5. Można stosować wyróżnienia graficzne np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym, nazwisko autora wersalikami.
 6. W przypadku książek wszystkie dane najlepiej przejmować ze strony tytułowej i stopki redakcyjnej.
 7. Dane do opisu dokumentu elektronicznego należy czerpać z ekranów, dokumentacji towarzyszących, opakowań itp.
 8. Elementy, których nie jesteśmy w stanie ustalić, pomija się.

Opisy bibliograficzne

 

Opis książki


Nazwisko i imię autora, tytuł, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN

Przykłady:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd.3, 1982, ISBN 83-06-00041-2

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, 2002, ISBN 83-04-04606-7


Opis fragmentu książki


Nazwisko i imię autora, tytuł książki, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN, tytuł fragmentu książki, nr stron na których znajduje się fragment

Przykład:

Łuczak Maciej, Rejs czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, 2002, ISBN 83-7337-189-3, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35


Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)


Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł pracy zbiorowej, imię i nazwisko redaktora, kolejność wydania, rok wydania, nr ISBN, nr stron na których znajduje się artykuł

Przykład:

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, W: Dziennikarstwo i świat mediów, Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Wyd.2, 2000, ISBN 83-7052-804-X, s. 83-102

Opis fragmentu Biblii
Zdrada Judasza (Ewangelia według św. Mateusza), W: Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Wyd.3 popr, 1980, ISBN 83-7014-218-4, s.1153 [26,14-26,16]


Opis artykułu w czasopiśmie


Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr stron

Przykłady:

Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat, „Press” 2003 nr 9 s. 32-35

Recenzja w czasopiśmie
Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997 nr 7 s. 48

Wywiad
Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50 s.12


Dokumenty elektroniczne


Autor

- Tytuł (w formie występującej w źródle)

- Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym np.: [online], [Cd-ROM], [dyskietka]

- Wydanie (wersja)

- Miejsce wydania

- Wydawca

- Data wydania

- Data aktualizacja

- Data dostępu podana w nawiasie kwadratowymdla dokumentów online

- Warunki dostępudla dokumentów online 

- ISBN

Opis elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.0.3.16, Łódź, PRO-Media CD, 1998, ISBN 83-7321-731-3

Opis fragmentu elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja 1.00.000, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A, 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, ISBN 83-01-13194-2

Opis artykułu z elektronicznego czasopisma

Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: „Gazeta Wyborcza” [online], 27.10.2004, [dostęp 28 października 2004], Dostępny   w World Wide Web:


 

Opis obrazu ze strony internetowej


Nazwisko i imię twórcy, tytuł dzieła, forma dzieła, wymiary dzieła, miejsce przechowywania, typ nośnika, data powstania dzieła, data dostępu, warunki dostępu (adres strony internetowej)

Da Vivci Leonardo, Mona Lisa, olej na desce, 97x53 cm, Luwr Paryż [online], 1503-1507, [dostęp 9 listopada 2010 roku], Dostępny <http://pl.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa>


Opis rzeźby ze strony internetowej


Nazwisko i imię twórcy, nazwa dzieła, wymiary dzieła, miejsce przechowywania, typ nośnika, data powstania dzieła, data dostępu, warunki dostępu (adres strony internetowej)

Michał Anioł, Dawid, marmur, 517, Galleria dell’Accademia Florencja [online], 1501-1504, [dostęp 9 listopada 2010 roku], Dostępny <http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_%28rze%C5%BAba%29>

Ilustracje obrazów i rzeźb zaczerpnięte z książek opisuje się jako artykuł
w książce (pracy zbiorowej).


Opis filmu


Nazwisko i imię reżysera, tytuł filmu, rok produkcji

Wajda A. (reż.), Pan Tadeusz, 1999

 

Więcej artykułów…

 1. Lista tematów
Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec