Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 203

Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 207

Notice: Undefined index: option in /home/bibliotei/www/components/com_content/views/category/view.html.php on line 207

Gazetka "Śmiało!"

Regulamin ICIM

 

Regulamin
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Opiekunem Centrum jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 3. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 4. Przy każdym stanowisku może pracować tylko jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie projektu), za zgodą bibliotekarza, może to być kilka osób.
 5. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 6. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 8. Osoby korzystające z drukarki pokrywają koszty eksploatacyjne.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, zabrania się wnoszenia do biblioteki napojów i artykułów spożywczych.
 10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza

 

ICIM

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

zostało otwarte w roku szkolnym 2005/2006. Składa się z czterech komputerów, drukarki laserowej monochromatycznej i skanera. Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”.

szkoa 034b

ICIM służy miedzy innymi uczniom i nauczycielom poprzez:
1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

Zse1
juniormedia
biblioteka sosnowiec